Gói bản quyền VIP app QM

Hình ảnh minh họa dùng app QM để chấm các loại phiếu khác

B1. Loại Phiếu khác

B2: Chọn phiếu

B3: Nhập số điểm và số câu của đề kiểm tra

Dưới đây mà một số loại phiếu app QM hỗ trợ thêm.

1. Phiếu của app TNMaker

TNMaker - 20

TNMaker - 40

TNMaker - 50

TNMaker - 60

TNMaker - 100

TNMaker - 120

TNMaker - 40 - Ngang

2. Phiếu của app azota

Azota - 120

Azota - Trắc nghiệm và Tự luận

Azota - A6 - 50

Azota - A6 - 20

Azota - A8 - 20